tel: 71 307 12 11, email: sekretariat@ckks.pl
    Newsletter
MEN

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zobacz wszystkie terminy Galeria zdjęć Opinie absolwentów  Liczba absolwentów: 104

Studia hybrydowe - 3 semestry/440 godz.

Koszt: 5200 zł. ( z możliwością rozłożenia na raty)

Dlaczego studia podyplomowe na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Studia podyplomowe umożliwią nabycie kompetencji w celu zwiększenia efektów pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych na każdym etapie ich życia od wczesnego wspomagania do dorosłości. Efektem studiów jest nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych we różnych typach szkół w których przebywaja dzieci ze spektrum autystycznym i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje o wiedzę i umiejętność oraz kompetencje społeczne potrzebne do dostosowania prowadzonej edukacyji do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Kwalifikacje zawodowe

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Do kogo kierowana jest oferta

Studia skierowane są do osób związanych z kształceniem dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w tym do pedagogów, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, do pracowników przedszkoli, szkół, świetlic i poradni specjalistycznych. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie wykształcenia wyższego (co najmniej I stopnia) oraz przygotowania pedagogicznego, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Ramowy program studiów

 • Psychopedagogika specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • Psychologia kliniczna
 • Pedagogika specjalna
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
 • Wielospecjalistyczna diagnoza dziecka na potrzeby edukacyjne
 • Podstawy przygotowania IPET
 • Metodyka pracy z uczniem (zdolnym, w grupie zróżnicowanej, z trudnościami uczenia się) oraz metody aktywizacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami
 • Programy edukacyjne w ed. integracyjnej i włączającej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
 • Biomedyczne podstawy rozwoju osób ze spektrum autyzmu
 • Niepełnosprawność złożona
 • Neuropsychologia deficytów rozwojowych spektrum autyzmu
 • Diagnoza psychopedagogiczna, psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji, modele edukacyjno- terapeutyczne, wsparcie dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu
 • Sposoby komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • Diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego
 • Nowe technologie w edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu
 • Metodyka pracy (z rodziną i dzieckiem,  pracy dydaktyczno wychowawczej, metodyka treningów kompetencji społecznych, zajęć rewalidacji indywidualnej, metodyka zajeć z zachowaniami trudnymi osób ze spektrum autyzmu)
 • Doradztwo zawodowe i rozwijanie zainteresowań i pasji w pracy z młodzieżą ze spektrum autyzmu
 • Praktyki zawodowe

 

Program kształcenia obejmuje przedmioty, na które składać się będą zajęcia teoretyczne i praktyczne z następujących bloków tematycznych, słuchacze odbywają w trakcie studiów śródsemestralne praktyki zawodowe w wymiarze 180 godzin.

Treści programowe zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. (Dz.U.2019 poz. 1450 z późn. zm.)

Szczegółowy plan nauczania przedstawiony zostanie w pierwszym dniu zajęć, na które serdecznie zapraszamy!

Zakończeniem studiów podyplomowych jest zaliczenie egzaminu, 80% obecność, zaliczenie praktyk. Po zakończeniu absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty za studia

1 wpłata roczna 5200 zł
2 wpłaty półroczne 2550 zł
4 wpłaty kwartalne 1300 zł
Wpisowe 300 zł

Powyższy opis i program ma charakter poglądowy i może zostać zmieniony w zależności od warunków organizacyjnych i osoby prowadzącej zajęcia.
Terminy kursów

Poniżej przedstawiamy aktualny terminarz w poszczególnych miastach.


Obecnie terminarz kursów instruktorskich jest pusty


Jeżeli podane powyżej terminy nie odpowiadają Państwu,
możemy utworzyć termin specjalnie dla Państwa. W tym celu prosimy o kontakt przez formularz "Zaproponuj termin".
 Zaproponuj termin

Przeczytaj opinie naszych absolwentów

Brak opinii
Obsługa Klientów i Kursów
sekretariat@ckks.pl
tel. 71 307 12 11
tel. 733 330 303
 
Zaświadczenia i Marketing
zaswiadczenia@ckks.pl
marketing@ckks.pl
tel. 83 307 01 70
 • Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego
  "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"
  udzieloną przez PFR S.A.

  Wszytkie prawa zastrzeżonie.
  Copyright © 2014 r. “CKKS” Kopiowanie bez zgody właściciela serwisu surowo zabronione. Strona korzysta z plików Cookie, przebywając tutaj akceptujesz to, więcej w regulaminie.